Akty prawne

pastarchives

Zbiór aktów prawnych ściśle powiązanych z działalnością związków zawodowych.
Wszystkie akty prawne dostępne są na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KODEKS PRACY
Aktualna elektroniczna wersja Kodeksu Pracy znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Sejmu. Po kliknięciu na powyższy link, należy wybrać dokument pod nazwą : „Tekst ujednolicony”. Dokument jest na bieżąco aktualizowany przez Kancelarię Sejmu.
Ustawa o związkach zawodowych
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Ustawa o społecznej inspekcji pracy
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy