30 maj

Komisja ds. odzieży ochronnej.

ubranieW ciągłym „polepszaniu i optymalizacji kosztów” nie wystarcza  mowa o kryzysie i braku pieniędzy na wypłatę nagrody za wynik finansowy 2013 roku. Nie ma zgody na uruchomienie premii motywacyjnej mimo spełnienia warunków, ale jest komisja ds. oceny przyczyn wycofania z użytkowania odzieży ochronnej. Komisja powołana tajemniczym poleceniem służbowym.

downloaddot. komisji ds. odzieży roboczej.pdf

30 maj

Zarząd JSW KOKS S.A. nie wywiązuje się z ustaleń !

zadania placowePodpisując ostatnie porozumienie kończące spór zbiorowy, strony zobowiązały się,  do wypracowania w terminie do dnia 16.05.2014 ustaleń płacowych na 2014 r – ustaleń brak. Pomimo osiągnięcia dobrego wyniku finansowego za 2013 r i spełnienia w pierwszym kwartale 2014 r warunków wynikających z ZUZP niezbędnych do uruchomienia premii motywacyjnej – premii dla pracowników brak. Międzyzakładowe Organizacje Związkowe działające w JSW KOKS S.A. domagają się wypłaty dodatkowej nagrody w wysokości 1000 zł za pierwszy kwartał 2014 roku i żądają wypłaty nagrody za dobry wynik finansowy osiągnięty przez JSW KOKS S.A. w 2013 roku w wysokości 2000 zł.

download Stanowisko Organizacji Związkowych

30 maj

Ustalenia kończące spór zbiorowy.

§ 1

1. Strony ustalają, że :
a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2014 zostanie powiększony o kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto na każdego pracownika w stosunku do odpisu podstawowego, po uprzednim podpisaniu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych JSW KOKS S.A. na 2014 rok,

b) dodatek z tytułu Dnia Koksownika w 2014r. wynosi 1.900,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych ) brutto,

c) dodatek wigilijny w 2014r. wynosi 1.900,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych ) brutto.

d) zostanie wypłacona jednorazowa nagroda pieniężna w kwocie 900,00 zł.( dziewięćset złotych) brutto, płatna w dniu 1 lipca 2014 roku, przy czym pracownik musi pozostać w zatrudnieniu w dniu wypłaty jednorazowej nagrody pieniężnej.

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do wypracowania w terminie do dnia 16.05.2014r. ustaleń płacowych na 2014 r. oraz założeń Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy JSW KOKS S.A.

§ 2

JSW KOKS S.A. zobowiązuje się, że w terminie do dnia 16.05.2014r. nie dokona wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 16.03.2005 r.
JSW KOKS nie planuje działań związanych z pogorszeniem warunków pracy i płacy oraz wypowiadaniem umów o pracę z przyczyn zawinionych wyłącznie przez pracodawcę, z wyłączeniem programu dobrowolnych odejść.

§ 3

JSW KOKS S.A. mając na uwadze dobro pracowników oświadcza , że funkcjonowanie takich instytucji jak: Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, Rada Pracowników, Społeczna Inspekcja Pracy będzie możliwe na zasadach nie gorszych, niż obowiązujące w Koksowni Przyjaźń S.A. w dniu połączenia Koksowni Przyjaźń S.A. i Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A

§ 4

W zakresie pozostałych punktów z pisma organizacji związkowych z dnia 17 grudnia 2013 r.,

Strony będą prowadziły dalsze rozmowy.

§ 5

Porozumienie kończy spór zbiorowy wszczęty 30 grudnia 2013 r.

29 maj

Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie ZUZP.

Dąbrowa Górnicza 29.05.2014 r.

Prezes Zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pan Jarosław Zagórowski

Międzyzakładowe Organizacje Związkowe JSW KOKS S.A. zwracają się do Pana Prezesa o interwencję i pomoc w rozwiązaniu problemów, które wynikły z pochopnych i nierozważnych decyzji Zarządu JSW KOKS S.A.
Informujemy Pana Prezesa, że przed połączeniem Koksowni Przyjaźń S.A. z Kombinatem Koksochemicznym Zabrze S.A. byliśmy zapewniani, że pracodawca żadnych niekorzystnych działań wobec pracowników Koksowni Przyjaźń S.A. nie planuje i nie będzie podejmował.
Niestety 27 maja 2014 roku Zarząd JSW KOKS S.A. wypowiedział ZUZP dla pracowników JSW KOKS S.A. pomimo wcześniejszych zapewnień i naszych argumentów przedstawianych Zarządowi, że w tak skomplikowanej sytuacji gdy pracownicy byłego KKZ S.A. mają długoletnie gwarancje pracownicze, trudno będzie w krótkim okresie czasu o kompromis, zwłaszcza, że pracodawca proponował znaczne pogorszenie zapisów w ZUZP.
Decyzja o wypowiedzeniu ZUZP jest ogromnym zaskoczeniem dla naszych pracowników i wywołała duże zaniepokojenie wśród załogi. Pracownicy nie mogą zrozumieć, dlaczego mimo to, że w ostatnim czasie zgodziliśmy się na uproszczenie Układu i wykupienie wielu naszych uprawnień pracowniczych nabytych przez lata pracy ( wysługa lat, karta hutnika), Zarząd JSW KOKS S.A. mimo to, wypowiedział nam ZUZP.
W tej sytuacji Panie Prezesie nie mamy wyboru i zmuszeni jesteśmy do wystąpienia z żądaniem przywrócenia ZUZP dla pracowników JSW KOKS S.A. oraz zrównania uprawnień dla wszystkich pracowników Spółki, poprzez podpisanie paktu gwarancji pracowniczych i objęcia gwarancjami całej Załogi JSW KOKS S.A.

Z poważaniem,

Organizacje związkowe JSW KOKS S.A.

22 maj

Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w ZUZP.

W ostatnich dniach organizacje związkowe działające w JSW KOKS S.A. otrzymały propozycję zmian ZUZP czyli tzw. założenia do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla JSW KOKS S.A. Wspomniany dokument Związki Zawodowe oceniły jako zamach na uprawnienia pracownicze wypracowane przez wiele lat wzajemnymi negocjacjami.

W załączeniu stanowisko Organizacji Związkowych działających w Koksowni Przyjaźń.

download Stanowisko w sprawie ZUZP i polityki płacowej.

22 maj

IV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Związków Zawodowych.

plakatZakończył się IV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy. Przewodniczącym FZZ wybrano ponownie Tadeusza Chwałkę.
OZZZPRC będzie miało swoją szeroką reprezentację we władzach Forum.
Wiceprzewodniczącym Forum ZZ został wybrany Waldemar Lutkowski.
Do Prezydium FZZ został wybrany Roman Michalski.
Do Zarządu Głównego FZZ wszedł Mariusz Zarzycki.

Gratulujemy.

22 maj

Komunikat – piknik

piknikZarząd MZZPRC informuje członków związku, że organizuje piknik z okazji jubileuszu XX-lecia Związku.
Miła uroczystość odbędzie się 14 czerwca 2014r w lokalu „Shuma” nad zalewem Pogoria w Dąbrowie Górniczej.
Zapisy przyjmujemy do 30 maja 2014r. Udział w pikniku przewidziany jest dla Członków związku oraz osoby towarzyszącej.
Wszelkie informacje dostępne w biurze związku. Serdecznie zapraszamy.

22 maj

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów.

zmiany_03

28 lutego 2014r odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów MZZPRC w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

Na tym zebraniu Delegaci dokonali wyboru władz związkowych na nową kadencję 2014-2018, oraz przeprowadzili zmiany w Statucie Związku.
Od 2 stycznia 2014r, postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło połączenie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i Koksowni Przyjaźń S.A., poprzez przejęcie przez Koksownię Przyjaźń S.A. Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.
Nastąpiła zmiana firmy spółki z Koksownia Przyjaźń Spółka Akcyjna na JSW KOKS Spółka Akcyjna (JSW KOKS S.A.) oraz siedziba Spółki z miasta Dąbrowa Górnicza na miasto Zabrze. Read More