Rada Pracowników

Czym są Rady Pracowników.

Pojęcie Rady Pracowników wprowadzone jest przez polskiego ustawodawcę, w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550). Ustawa ta została uchwalona w wyniku implementacji Dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r., ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

Celem dyrektywy jest uchwalenie minimalnych wymagań w zakresie prawa do informacji i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i zakładach we Wspólnocie. Ideą informowania i konsultacji z pracownikami jest zacieśnianie związków między pracodawcą, a pracownikami, co pozwala zapewnić prawidłowy dialog między partnerami społecznymi. W dzisiejszych czasach niezbędna jest ciągła i bliska współpraca tych dwóch partnerów, aby zapewnić właściwy rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie polepszyć warunki pracy, co nierzadko łączy się ze wzrostem wynagrodzeń pracowniczych.

Rada Pracowników jest formą reprezentacji pracowników u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Członków Rad Pracowników pracownicy wybierają w demokratycznych wyborach, organizowanych przez pracodawcę, spośród wcześniej zgłoszonych przez pracowników kandydatów. Taką formę powoływanie Rad Pracowników nabrało po nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. uchwalonej 22 maja 2009 roku.

Rady Pracowników są formą reprezentacji pracowników, która de facto stanowi platformę komunikacyjną pomiędzy stronami stosunku pracy.

Należy pamiętać, że Rada Pracowników nie jest jedynym organem stworzonym w celu reprezentowania pracowników. Istnieje wiele podobnych podmiotów, które mają podobne cele i kompetencje, a co gorsze, zdarzają się także podobnie brzmiące nazwy tych podmiotów. Pod żadnym pozorem nie można jednak utożsamiać tych podmiotów z Radami Pracowników. Najbardziej problematycznymi organizacjami pracowniczymi są:
· Rady Pracownicze wprowadzone przez ustawę o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 25 września 1981 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 122),
· Europejskie Rady Zakładowe wprowadzone przez ustawę o europejskich radach zakładowych z dnia 5 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 1077),
· Związki zawodowe wprowadzone przez ustawę o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234),
Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji pozwala pracownikom właściwie ustosunkować się do problemów pracodawcy, a także przygotować się do przyszłych potrzeb pracodawcy przez zaplanowanie swojego rozwoju osobistego, dzięki czemu pracownicy będą mogli podnieść jakość świadczonej pracy.

Autor: Krzysztof Sosnowski, koordynator merytoryczny www.radapracownikow.pl

Stan prawny: 26 stycznia 2016 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia z 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych,
ustawa o z dnia 5 kwietnia 2002 r. europejskich radach zakładowych, ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych