19 lut

Dlaczego warto być w związku zawodowym?

porozumienieKorzyści wynikające z przynależności do organizacji związkowej

Związek zawodowy jest organizacją społeczną, która zrzesza pracowników na zasadzie dobrowolności. Jej podstawowym zadaniem jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Przede wszystkim związki zawodowe starają się zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących, przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie przepisów kodeksu pracy przez pracodawców oraz zabiegają o lepsze warunki pracy.

Przynależność do organizacji związkowej niesie za sobą następujące korzyści:
-reprezentowanie pracownika w sporze z pracodawcą
-obrona przed rozwiązaniem stosunku pracy
-negocjowanie dla pracownika lepszych warunków pracy i płacy
-możliwość funkcjonowania w zakładzie pracy układu zbiorowego pracy
-pomoc przy znoszeniu kary porządkowej
-negocjowanie planu urlopowego
-dbałość o kwestie BHP
-pomoc w załatwianiu sprawy pracowniczych, kadrowych
-pomoc w załatwianiu spraw emerytalnych
-świadczenia statutowe związkowe
-korzystne zasady funduszu świadczeń socjalnych
-pomoc w sytuacjach losowych
– bezpłatna pomoc prawna
-szkolenia
Członkowie związków zawodowych mają prawo do tego, aby na spotkaniach z pracodawcą w sprawach dyscyplinarnych lub zażaleniowych towarzyszył im reprezentant ich związku.
Prawo przyznaje związkom zawodowym szereg określonych uprawnień. Do najważniejszych zalicza się m.in.:
• prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych i zawierania układów zbiorowych
• prawo do strajku
• prawo reprezentowania interesów pracowniczych na arenie międzynarodowej
• wspieranie indywidualnych praw pracownika, z zwłaszcza trwałości stosunku pracy.
• prawo do tworzenia ogólnokrajowych zrzeszeń (federacji) związków zawodowych (art. 11) oraz prawo związku ogólnokrajowego do utworzenia ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji).
Ważną kwestią jest to, że tylko w zakładach, gdzie działają związki zawodowe możliwe jest funkcjonowanie Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy i tylko związki zawodowe mogą prowadzić spór zbiorowy.