04 lut

Informacja z WZD.

informacjaW dniu 29 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów MZZPRC w JSW KOKS S.A.. Zebranie miało charakter sprawozdawczy, Walne Zebranie Delegatów po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, protokołu Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium dla Zarządu Związku oraz przyjęło Preliminarz budżetowy na 2016 r.
Zaproszonymi gośćmi na WZD byli Prezes JSW KOKS S.A. Bogdan Smółka oraz przewodniczący Sekcji Koksowniczo-Chemicznej Mariusz Zarzycki.
Prezes Smółka omówił aktualną sytuację w Spółce, przedstawił dane dotyczące produkcji koksu oraz węglopochodnych. Poinformował zebranych o kłopotach z jakimi boryka się cała Grupa JSW. Omówił sytuację na rynku węgla i stali, wspomniał o problemach związanych z podpisywaniem kontraktów oraz współpracą z firmą ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Prezes odpowiadał na pytania delegatów dotyczące przyszłości JSW KOKS S.A., ZUZP oraz przeszeregowań pracowników.
Kolega Mariusz Zarzycki omówił działania jakie OZZZPRC podejmowało w ubiegłym roku, nakreślił najbliższą przyszłość Zrzeszenia. Przedstawił również działania Forum Związków Zawodowych, plany na przyszłość, szeroko omówił wystąpienie nowej przewodniczącej FZZ pani Doroty Gardias.
Podczas WZD zgłoszono propozycję zmiany rozpoczynania godzin pracy z 6 na 7, z 14 na 15, z 22 na 23. Zarząd związku zobowiązał się do rozpropagowania propozycji wśród załogi, poznania opinii oraz do przeprowadzenia rozmów z innymi związkami działającymi w JSW KOKS S.A.

Szczegółowa informacja dostępna w siedzibie związku.