13 cze

Informacja MZZPRC.

AbortInformacja MZZPRC w sprawie wypowiedzenia ZUZP i żądań płacowych w odniesieniu do pisma zarządu JSW KOKS S.A. z dnia 10 czerwca 2014r. (pismo w załączeniu) Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego uważa, że stanowisko Zarządu JSW KOKS S.A. wyrażone w w/w piśmie to jawna próba zrzucenia odpowiedzialności za powstałe niepokoje pracownicze i możliwe pogłębienie konfliktu na barki związków zawodowych. Przypominamy, że w okresie poprzedzającym integrację Koksowni Przyjaźń S.A. i K.K. „Zabrze” S.A., w ramach wypracowania uproszczonej struktury składników wynagrodzeń w Koksowni Przyjaźń włączono do płacy brutto „wysługę lat” i dodatek z tytułu karty hutnika. Ponadto związki zawodowe znając różnice w prawach pracowniczych firm, mających stworzyć jeden podmiot oraz to, że tylko w jednej załoga objęta jest pakietem gwarancji, wystąpiły z inicjatywą zawarcia „Porozumienia wewnętrznego”, aby w sposób cywilizowany, bez pośpiechu i wywołania niepokoju wśród załogi, wypracować rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie strony. Inicjatywa nie uzyskała aprobaty, pracodawca przyjął, że bez względu na trudności osiągnie swój cel. W temacie wypracowania rozwiązań z zakresu wynagradzania i niwelowania różnic płacowych, informujemy załogę Spółki, że pracodawca uporczywie unika współpracy nie wywiązując się z własnych zobowiązań i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Strona społeczna nie otrzymała do dnia dzisiejszego analizy kosztów osobowych, co stanowi podstawę do prowadzenia merytorycznej dyskusji w sprawie płac. O przygotowaniu i przekazaniu materiałów zapewniano już w 2013r, co jest udokumentowane w protokołach ze spotkań 02.12.2013r i 17.01.2014r. Ponadto zarząd Spółki uchyla się od obowiązku przekazywania informacji o wynikach finansowych JSW KOKS S.A. w roku 2014 oraz informacji o wynikach finansowych K.K. „Zabrze” S.A. i Koksowni Przyjaźń S.A. za rok 2013. Powyższe działanie traktujemy, jako uchylanie się Pracodawcy od obowiązku wynikającego z art. 82 ZUZP oraz art. 28 ustawy o związkach zawodowych i świadome blokowanie informacji. Pracodawca nie skorzystał z innej formy komunikacji z załogą Spółki i w artykule „Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały” opublikowanym w firmowym magazynie „zapomniał” o uchwałach dotyczących podziału zysku za rok 2013. W zakresie żądań płacowych wystosowanych pismem z 29.05.2014r, odwołanie się do Porozumienia Rozwiązującego Spór Zbiorowy zawartego w dniu 28.02.2014r, traktujemy jak kolejny przykład unikania dialogu. Spór zbiorowy nie dotyczył nagrody za wynik finansowy 2013r. Powyższe przykłady to mały wycinek tego, co Zarząd Spółki nazywa współpracą a na co MZZPRC nie może wyrazić zgody. Zarząd MZZPRC zapewnia, że podejmie wszelkie niezbędne działania, w obronie warunków pracy i wynagradzania pracowników Spółki.

zobacz

Odpowiedź 10.06.2014