06 paź

Instrukcja Kadrowa JSW KOKS S.A. cd.

Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo z dnia 18 września 2014r, dotyczące „Instrukcji Kadrowej”.

Nasze zastrzeżenia w w/w instrukcji dotyczą trybu dokonywania zmian w ustalonych indywidualnych harmonogramach pracy, Art. 3 pkt 12 Rozdział XXI Instrukcji Kadrowej:
„Nie jest możliwa zmiana indywidualnego harmonogramu czasu pracy na wniosek pracownika.”
Uważamy, że zmiany w harmonogramie pracy mogą być dokonywane w obiektywnie uzasadnionych przypadkach wynikających zarówno po stronie pracodawcy jak i po stronie pracownika, obowiązujące przepisy nie nakładają ograniczeń na żadną stronę.
W otrzymanym stanowisku, Pracodawca podtrzymuje swoje wyłączne prawo dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy nie wskazując regulacji prawnych ograniczających pracownika do skorzystania z takiej możliwości.
Uważamy odpowiedź Pracodawcy za wymijającą i niewystarczającą, problem w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany – o dalszych działaniach będziemy informować.

Na uwagę zasługuje również pkt 9 w/w rozdziału Instrukcji Kadrowej w części:
„…
Wniosek w sprawie zmiany harmonogramu danego pracownika (Załącznik nr 53) wystawia bezpośredni przełożony i podpisuje pracownik, którego dotyczy zmiana harmonogramu, wyrażając w ten sposób zgodę na zmianę.”
W dostępnych komentarzach do Kodeksu pracy można przeczytać, że bezpiecznym rozwiązaniem w trybie wprowadzania zmian do indywidualnych harmonogramów pracy jest zachowanie (w miarę możliwości) odpowiedniego wyprzedzenia. Odmienne założenie prowadziłoby do wniosku, że łatwiej jest harmonogram zmienić niż ustalić, co może prowadzić do nadużyć.
Alternatywą jest uzyskanie od pracownika zgody na dokonanie zmiany bez dochowania tego obowiązku. Warunkiem skutecznej zgody jest zapewnienie pełnej swobody przy jej wyrażaniu.

Czy cytowany fragment pkt 9 mówi coś o uzyskaniu zgody czy „umiejętnie” stwierdza wyrażenie zgody?

zobaczOdpowiedź_Instrukcja_Kadrowa