10 gru

Instrukcja Kadrowa, odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy.

grafikO zasadach udzielania dodatkowego czasu wolnego od pracy zatrudnionym w systemie pracy zmianowej oraz systemie równoważnego czasu pracy, zawartych w Instrukcji Kadrowej JSW KOKS S.A. i naszych zastrzeżeniach, co do trybu dokonywania zmian w ustalonych indywidualnych harmonogramach pracy, Art. 3 pkt 12 Rozdział XXI Instrukcji (Nie jest możliwa zmiana indywidualnego harmonogramu czasu pracy na wniosek pracownika”pisaliśmy w :
Instrukcja kadrowa JSW KOKS S.A.
Instrukcja Kadrowa JSW KOKS S.A. cd.
Zarząd MZZPRC w JSW KOKS S.A. wystąpił z zapytaniem do Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącym możliwości i formy dokonywania zmian w indywidualnych harmonogramach czasu pracy. Pismo w załączeniu.
W odpowiedzi czytamy m.in.:
„Przepisy prawa pracy nie przewidują dokonywania zmian rozkładu czasu pracy przekazanego do wiadomości pracownika zgodnie z art. 129 §3 Kodeksu pracy. W sprawie modyfikacji harmonogramów czasu pracy zajęło stanowisko Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, którego zdaniem dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramach, a regulacje w tym zakresie mogą być zawarte w przepisach wewnątrzzakładowych (…). Uznać możnaby, iż w sytuacji uzasadnionych potrzeb pracodawcy harmonogram czasu pracy może ulec zmianie, jednak o tej zmianie pracownik musi być poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Uzasadnionym byłoby w tym przypadku przestrzeganie tygodniowego terminu, wskazanego w art. 129 §3 Kodeksu pracy.
Z powyższego wynika, że akty wewnątrzzakładowe są jedynymi, które regulować mogą kwestie związane z wprowadzeniem zmian do indywidualnych harmonogramów czasu pracy pracownika. Ze względu na brak regulacji w tym zakresie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy nie sposób zatem dokonać oceny zgodności postanowień dołączonej „Instrukcji Kadrowej” w zakresie wprowadzania zmian w indywidualnych harmonogramach czasu pracy z przepisami powszechnie obowiązującymi. Brak tym samym podstaw do uznania, że wprowadzone przez pracodawcę rozwiązania naruszają powszechne obowiązujące przepisy prawa pracy.
Odpowiedź w załączeniu.