04 lut

Kilka informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK ) mają być nową formą oszczędzania. Będą tworzone w celu systematycznego gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. W pierwszej kolejności obowiązek utworzenie PPK spoczywa na pracodawcach zatrudniających co najmniej 250 osób i w tym przypadku jest to data 1 lipca 2019 r.

           Z chwilą utworzenia PPK pracownicy stają się automatycznie uczestnikami programu, pod warunkiem, że są w wieku poniżej 55 lat. Osoby w wieku 55 – 70 lat mogą stać się uczestnikami PPK na własny wniosek.

            Obowiązek automatycznego zawarcia umowy o prowadzenie PPK istnieje w stosunku do każdego pracownika do 55 roku życia. Pracodawca zawiera taką umowę w imieniu pracownika w ciągu 10 dni następujących po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia u danego pracodawcy. Pracownik przed upływem tego terminu może złożyć pisemną deklarację o niedokonywaniu wpłat.

Procedura utworzenia PPK ;

1 – Ustalenie liczby zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2018 r.

2 – Wybór reprezentacji pracowniczej, celem skonsultowania z nimi wyboru instytucji finansowej z którą będzie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Jeżeli u pracodawcy działają związki zawodowe to  wybór takiego przedstawicielstwa nie będzie potrzebny.

3 – Wybór instytucji finansowej.

W pierwszej połowie 2019 r., pracodawca po konsultacjach z reprezentacją pracowników, może dokonać wyboru podmiotu prowadzącego PPK. Jeśli do 26 sierpnia 2019 r., pracodawca nie osiągnie porozumienia ze związkami zawodowymi, to samodzielnie podejmuje decyzję z jakim podmiotem zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

4 – Informowanie pracowników o PPK. 

Na etapie wyboru PPK pracodawca powinien poinformować pracowników o  skutkach finansowych dla pracowników, możliwości opłacania składki dodatkowej, możliwości rezygnacji z uczestnictwa itp. Ustawa nie przewiduje terminu na tę czynność.

5 – Zmiana regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego pracy w przypadku wprowadzenia wpłaty dodatkowej.

Jeżeli pracodawca zamierza wprowadzić wpłatę dodatkową a jej zasady przyznania  uzależnione są od stażu pracy bądź innych warunków, to regulacja taka winna być zawarta w w/w dokumentach.

6 – Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

Ostateczny termin na zawarcie umowy przez podmiot zatrudniający co najmniej 250 osób to 26 września 2019 r. Niedopełnienie obowiązku podlega karze grzywny w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń …

7 – Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracownika.

8 – Pierwsza wpłata na PPK.

Przykład : „ Jeżeli umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta np. w sierpniu 2019 r., to pierwsza składka powinna być obliczona i pobrana od wynagrodzenia za wrzesień 2019 r.”

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, pracownik może zrezygnować z dokonywania wpłat na podstawie pisemnej deklaracji złożonej Pracodawcy.

Co cztery lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r., następuje automatyczne wznowienie dokonywania wpłat za osoby które wcześniej zrezygnowały, taka osoba może ponownie złożyć rezygnację.

            Osoba która złożyła rezygnację może w każdej chwili złożyć pisemny wniosek o powrót do PPK i dokonywanie wpłat.

Składkę na PPK finansuje w części pracodawca i zatrudniony:

Pracownik ze środków własnych:

– obligatoryjnej wpłaty podstawowej w wysokości 2 % wynagrodzenia

– dobrowolnej wpłaty dodatkowej w wysokości do 2 % wynagrodzenia

Pracodawca ze środków własnych:

– obligatoryjnej wpłaty podstawowej w wysokości 1,5 % wynagrodzenia

– dobrowolnej wpłaty dodatkowej  do wysokości 2,5 % wynagrodzenia

Ze środków publicznych:

– jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł.

– dopłata roczna w wysokości 240 zł.

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK następuje wyłącznie na złożony w wybranej instytucji wniosek uczestnika :

– po osiągnięciu przez niego 60 roku życia

– na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej z obowiązkiem zwrotu w okresie do 15 lat

– w razie poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka bez obowiązku zwrotu do 25% środków zgromadzonych w PPK.

W przypadku wniosku o wypłatę środków po ukończeniu przez uczestnika 60 roku życia wypłata następuje:

– 25% jednorazowo ( chyba, że złożony będzie wniosek o wypłatę tej części w ratach)

– 75% w co najmniej 120 ratach miesięcznych

            Wypłata z PPK będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem, że wypłata ratalna 75% zgromadzonych środków będzie trwała co najmniej 10 lat.

Ponadto od podatku dochodowego wolne będą:

– kwoty dopłat rocznych i składek powitalnych

– zwrot środków w formie pieniężnej na wniosek małżonka zmarłego uczestnika lub na wniosek osoby uprawnionej

W przypadku rozwodu przekazanie środków byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku następuj jako wypłata transferowa na PPK byłego współmałżonka lub w formie pieniężnej.

Źródło: Serwis Prawno Pracowniczy nr 23 z 05.12.2018r.