Deklaracja programowa OZZZPRC

Preambuła

Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego jest nowoczesną centralą związkową, zrzeszającą zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe, reprezentujące interesy pracowników wielozmianowych. Poprawa warunków pracy i życia tych pracowników jest naszym najważniejszym celem. Dla jego osiągnięcia skonfederowani jesteśmy w Forum Związków Zawodowych.

Praca

Nowoczesne społeczeństwo wymaga zaspakajania jego potrzeb przez 24 godziny na dobę. Energia elektryczna i inne media muszą być wytwarzane i dostarczane w sposób ciągły. Niektóre instalacje produkcyjne ze względów technologicznych muszą pozostawać w ruchu przez wiele dni, tygodni i miesięcy. Wymaga to zatrudniania pracowników przez całą dobę 365 dni w roku.

Praca zmianowa zakłóca funkcjonowanie pracownika w rodzinie i społeczeństwie. Praca w nocy jako wykonywana wbrew naturalnemu rytmowi ludzkiej aktywności dodatkowo niszczy zdrowie. Dlatego pracownicy zatrudnieni w nocy oraz w systemach zmianowych muszą podlegać szczególnej ochronie. Wymaga to zastosowania norm chroniących tych pracowników, przyjętych w międzynarodowym prawie, w szczególności w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Zdrowie

Pracujący na zmiany i w nocy powinni mieć zapewnioną wystarczającą opiekę zdrowotną. Badania okresowe powinny uwzględniać wpływ zakłócenia rytmu dobowego na zdrowie pracowników. Dotyczy to częstotliwości i zakresu badań. Dopuszczalne wartości czynników szkodliwych na stanowiskach pracy obsługiwanych w nocy muszą być zmniejszone. Systemy pracy powinny gwarantować ilość czasu wolnego wystarczającą na regenerację sił.

Bezpieczeństwo

Obsady na stanowiskach pracy zmianowej, a szczególnie na zmianach nocnych powinny uwzględniać, poza zwykłymi normami, ograniczoną percepcję i przemęczenie pracowników, jak również odpoczynek w czasie pracy – w szczególności kilkudziesięciominutową drzemkę. Instalacje powinny być zaopatrzone w systemy bezpieczeństwa, gwarantujące zachowanie zdrowia i życia pracowników. Wszystkie normy BHP muszą być bezwzględnie stosowane.

 Wynagrodzenia

Pracujący na zmiany powinni otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy, zwiększone o dodatki za uciążliwość i szkodliwość tej pracy. Dodatki muszą w sposób rzeczywisty zwiększać ich wynagrodzenia.

Życie społeczne

Nietypowe godziny wykonywania pracy – w nocy, po południu, w niedziele i święta – ograniczają pracownikom zmianowym uczestnictwo w życiu rodzinnym, społecznym i kulturalnym. Czas pracy pracowników zmianowych i nocnych powinien być z tego powodu skrócony w stosunku do norm powszechnie obowiązujących. Liczba dni wolnych od pracy musi rekompensować te dolegliwości.