Dołącz do nas.

negocjacje

Związek zawodowy stanowi organizację złożoną z członków, której skład oparty jest przede wszystkim na pracownikach. Jednym z głównych celów związku zawodowego jest ochrona i reprezentacja interesów członków związku w miejscu pracy. Większość związków zawodowych jest niezależna od pracodawcy. Przynależność do związku daje pracownikowi bezpieczeństwo oraz gwarancję godziwych warunków pracy.

Wstępując do związków pracownik zapewnia sobie fachową pomoc prawną i obronę w sądzie pracy, związki zazwyczaj zawierają umowę z radcami prawnymi, którzy następnie udzielają członkom związku bezpłatnych porad prawnych, a w razie potrzeby bronią ich praw w sądzie. Ponadto przynależność związkowa zapewnia ochronę przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy, pracodawca ma bowiem obowiązek powiadomić organizację związkową o zamiarze rozwiązania umowy o pracą zawartą na czas nieokreślony z członkiem związku, musi również podać na piśmie przyczyny swojej decyzji, daje to szansę przedstawicielom związkowym na przekonanie pracodawcy, że z różnych przyczyn jest to niewłaściwa decyzja. Organizacja zakładowa prowadzi z zarządem przedsiębiorstwa negocjacje na temat podwyżek płac, negocjuje warunki Regulaminu ZFŚS, zasad przyznawania premii i ich wysokości, co może znacznie poprawić warunki pracy i płacy. Wszystkie sprawy, które są ważne (np. brak odpowiedniego ubrania ochronnego, nieprawidłowości w miejscu pracy i wiele, wiele innych, o których tylko pracownik wie), może przekazać organizacji związkowej, która następnie w trakcie rozmów z pracodawcą ma możliwość zwrócenia uwagi na te wszystkie problemy oraz może wyegzekwować należne świadczenia wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy, innymi słowy pracownik ma możliwość wywierania realnego wpływu na środowisko pracy, w jakim się znajduje.

Z całą stanowczością należy stwierdzić, że obecność u pracodawcy związków zawodowych zapewnia przestrzeganie praw pracowniczych, co zdecydowanie widać, jak to wygląda u pracodawców, którzy nie posiadają organizacji związkowych. Niestety w Polsce bardzo często prowadzona jest antyzwiązkowa propaganda, wiele się robi, aby związkowcom przypisać taką a nie inną etykietę, oczywiście etykietę mało pochlebną i niezbyt miłą. Należy być świadomym, że komuś zależy, aby Polacy byli zatrudnieni na śmieciowych umowach, drżeli codziennie o bezpieczeństwo swojego zatrudnienia, pracowali za minimalne wynagrodzenie i trzymali język za zębami, ot takie „nowoczesne” niewolnictwo.

Nasza siedziba – Budynek „Promyk” parter – pokój nr 13.

Związek zrzesza pracowników wszystkich rodzajów działalności prowadzonych przez pracodawców działających w ramach JSW KOKS S.A. , pracowników spółek zależnych od tej spółki oraz innych pracowników zatrudnionych przez pracodawców wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Terytorialny zakres działalności Związku obejmuje JSW KOKS S.A., podmioty prawa wydzielone ze struktur organizacyjnych Spółki i jej prawnych poprzedników na bazie ich majątku oraz inne podmioty prawa zatrudniające członków Związku.

Nowo wstępujący członkowie Związku uzyskują pełne prawo do wszystkich świadczeń statutowych.
Nasza miesięczna składka jest stała i wynosi 25zł.