Statut Związku

                                                                            04.03.2015r

 

             STATUT MZZPRC w JSW KOKS S.A.pdf

 

STATUT
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
W JSW KOKS S.A.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w JSW KOKS S.A., zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem zawodowym, działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach dobrowolności, samorządności i niezależności.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o Związku, należy przez to rozumieć: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w JSW KOKS S.A.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o WZD, należy przez to rozumieć: Walne Zebranie Delegatów.
4. Związek jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców i organów administracji publicznej.
5. Związek posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
w granicach przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.
6. Związek działa poprzez organy określone w niniejszym Statucie.
7. Związek jako międzyzakładowa organizacja związkowa posiada uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
8. Związek posiada jednostki organizacyjne:
– na szczeblu poszczególnych spółek, na terenie których Związek działa, lub
– na szczeblu wydziałów lub oddziałów spółek, na terenie których Związek działa,
które nie mają osobowości prawnej, ale w których przeprowadzane są wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów tych jednostek zgodnie z § 14 ust. 7 Statutu.

§ 2

1. Związek działa na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o związkach zawodowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ratyfikowanych umów międzynarodowych, a także na zasadach wyrażonych w Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.
2. Związek broni praw i interesów pracowników, w szczególności dotyczących warunków pracy i płacy oraz w zakresie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, materialnych
i kulturalnych pracowników.
3. W celu realizacji zadań statutowych Związek może współdziałać z innymi związkami zawodowymi na zasadach partnerstwa, może także zawierać porozumienia z innymi związkami zawodowymi oraz przystępować do branżowych, krajowych
i międzynarodowych organizacji związkowych.

§ 3

1. Związek zrzesza na zasadach dobrowolności pracowników wszystkich rodzajów działalności prowadzonych przez pracodawców, w szczególności pracowników zakładów koksowniczych, w tym: JSW KOKS S.A., pracowników spółek zależnych od tej spółki oraz innych pracowników zatrudnionych przez pracodawców wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Związek zrzesza pracowników wykonujących pracę zmianową oraz pracowników zatrudnionych w systemach czasu pracy, w których nie jest stosowana praca zmianowa.
2. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i stanowisko, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie jest pracodawcą, bez względu na płeć, wiek, narodowość, przekonania polityczne i wyznanie.
3. Członkiem Związku może zostać, a posiadanego członkostwa nie traci, również osoba, która była zatrudniona i przeszła na emeryturę lub rentę, albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
4. Przepisy Statutu dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej oraz do osób wymienionych w ust 3,
z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Członkowie Związku, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, tj. czasowo pozostający bez pracy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, emeryci lub renciści,
a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, nie posiadają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą być wybieranymi do władz Związku.

§ 4

1. Siedzibą Związku jest miasto Dąbrowa Górnicza.
2. Związek może używać skróconej nazwy: MZZPRC w JSW KOKS S.A., a także wyróżniającego go znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU

§ 5

Celem Związku jest:
a) obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin,
b) obrona praw pracowniczych w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia, awansu zawodowego, transferu pracowników do nowego pracodawcy, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska pracy,
c) działanie na rzecz poprawy ochrony zdrowia pracowników, emerytów i rencistów,
d) łagodzenie skutków pracy zmianowej,
e) inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom i bezrobotnym Członkom Związku warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
f) podnoszenie świadomości prawnej Członków Związku.

§ 6

Związek realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie dialogu społecznego z pracodawcami, ich właścicielami oraz spółką,
w skład której wchodzą pracodawcy,
b) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
c) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy, jego właściciela oraz spółki, w skład której wchodzi pracodawca, a także organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
d) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy,
a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy,
f) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów,
g) rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji i rokowań oraz przez zawieranie porozumień i umów,
h) współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia Członków Związku,
i) podejmowanie inicjatyw i współdziałanie z pracodawcami, ich właścicielami oraz spółką, w skład której wchodzą pracodawcy oraz z organizacjami społecznymi w zakresie rozwijania działalności kulturalno-oświatowej i tworzenia warunków do wypoczynku po pracy,
j) podejmowanie inicjatyw w zakresie zwalczanie niegospodarności i nadużyć,
k) organizowanie szkoleń związkowych,
l) zrzeszanie się w branżowych, krajowych i międzynarodowych organizacjach związkowych.

§ 7

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego
w Związku na zasadach określonych dla Członków Związku, jeśli pracownik zwróci się
o taką pomoc.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą złożenia przez osobę ubiegającą się pisemnej deklaracji i jej przyjęcia przez Zarząd Związku.
2. W przypadku odmowy przyjęcia deklaracji, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów zgodnie z § 12 ust. 5 Statutu.
3. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia wyrażonego na piśmie,
b) rozwiązania umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5, oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
c) skreślenia z listy Członków Związku z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres ponad 3 miesięcy;
d) wykluczenia ze Związku z powodów wskazanych w Statucie,
e) śmierci.
4. Członkostwo w Związku trwa przez okres poszukiwania pracy, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
5. Członkostwo w Związku nie ustaje, jeżeli Członek Związku zostanie zatrudniony
w terminie, o którym mowa w ust. 4 przez jakiegokolwiek innego pracodawcę. Z dniem otrzymania od Członka Związku zawiadomienia o zatrudnieniu u innego pracodawcy, Związek zawiadamia tego pracodawcę o objęciu go swoim działaniem.
6. W przypadku przejścia Członków Związku zatrudnionych u pracodawcy dotychczasowego do pracodawcy nowego, bez względu na podstawę prawną takiego przejścia, Związek z mocy niniejszego Statutu obejmuje swoim działaniem tego nowego pracodawcę.
7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie także w okolicznościach, gdy dotychczasowy pracodawca utraci byt prawny wskutek połączenia z nowym pracodawcą, bez względu na podstawę prawną i przyczynę połączenia.
8. Członek władz Związku nie może należeć do innego związku zawodowego.

§ 9

Członek Związku ma prawo:
a) wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów, zgodnie z postanowieniami Statutu, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5 Statutu,
b) korzystać z porad i pomocy prawnej Związku, w szczególności w zakresie ochrony swych praw i interesów pracowniczych,
c) korzystać z pomocy finansowej Związku w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych,
d) oceniać i poddawać krytyce działalność każdego Członka Związku i organów Związku, wnioskować o powołanie i odwołanie członków tych organów na zasadach przewidzianych Statutem,
e) być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku,
f) brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,
g) występować z wnioskami i postulatami do organów Związku w sprawach związanych
z działalnością Związku,
h) brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek,
i) zwrócić się do Związku o jego reprezentowanie w rozmowach z pracodawcą w jego sprawie indywidualnej.

§ 10

Członek Związku obowiązany jest:
a) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku,
b) brać czynny udział w wyborach do organów Związku i w pracach tych organów,
c) regularnie opłacać składki członkowskie,
d) przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy,

§ 11

Za aktywną działalność związkową Członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi. Rodzaje nagród i zasady ich przyznawania ustala Zarząd Związku.

§ 12

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub postępowania w sposób nielicujący
z godnością Członka Związku, w szczególności z powodu naruszenia zasad współżycia społecznego, Członek Związku może zostać wykluczony ze Związku.
2. Członek Związku, za naruszenia o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może również zostać ukarany karą upomnienia lub nagany.
3. Uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia deklaracji członkowskiej, skreśleniu z listy Członków Związku z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres ponad 3 miesięcy, o ukaraniu Członka Związku oraz o wykluczeniu ze Związku, podejmuje Zarząd Związku.
4. Zarząd Związku podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia deklaracji członkowskiej, skreśleniu z listy Członków Związku z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres ponad 3 miesięcy, wykluczeniu ze Związku, ukaraniu Członka Związku, na najbliższym swoim posiedzeniu.
5. Od uchwał, wymienionych w ust. 3, Członkowi Związku przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 7 dni od doręczenia odpisu uchwały. Odpis uchwały doręcza Zarząd Związku listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście. Przyjmuje się, że list polecony, w razie braku odbioru przez adresata (pomimo dwukrotnego awizowania), został doręczony z upływem ostatniego dnia, w którym możliwy był odbiór tego pisma przez adresata z właściwej placówki pocztowej.
Odwołanie wymaga uzasadnienia, w tym przytoczenia faktów na jego poparcie. W sytuacji wniesienia odwołania nie ma konieczności zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów. Odwołanie to będzie rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów zwołanym zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu.
6. W przypadku wniesienia odwołania Zarząd Związku po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może uchwałę, o której mowa w ust. 3 uchylić albo utrzymać w mocy. Odwołanie nie zawierające uzasadnienia Zarząd Związku odrzuca bez merytorycznego rozpoznania. W przypadku utrzymania uchwały w mocy, Zarząd Związku przekazuje sprawę Walnemu Zebraniu Delegatów.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Walne Zebranie Delegatów może w drodze uchwały pozbawić Członka Związku mandatu Delegata WZD.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU

§ 13

Organami Związku są:
a) Walne Zebranie Delegatów,
b) Zarząd Związku,
c) Przewodniczący Związku,
d) Komisja Rewizyjna Związku.

§ 14

1. Kandydatem do organów Związku może być członek Związku zatrudniony na podstawie stosunku pracy.
2. Kadencja każdego z organów Związku trwa 4 lata. Kadencja członków organów jest kadencją wspólną.
3. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
a) ustania członkostwa w Związku,
b) rezygnacji z mandatu,
c) odwołania,
d) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1 rok kadencji,
e) śmierci.
4. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej Związku do stanu poniżej 50% składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.
5. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, członkowie organów Związku mogą być odwołani ze składu tych organów przed upływem kadencji, w trybie właściwym dla ich wyboru.
6. Uchwała o odwołaniu Członka Związku z zajmowanej funkcji w danym organie powinna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego na WZD, jeśli zainteresowany stawi się na WZD i wyrazi wolę wysłuchania.
7. Zasady zgłaszania kandydatów na Delegatów i kandydatów na członków organów Związku oraz szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów, także w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w §1 ust. 7 Statutu, ustala Zarząd Związku
i przedstawia do zatwierdzenia przez WZD w formie Ordynacji Wyborczej.

§ 15

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walnemu Zebraniu Delegatów przewodniczy Przewodniczący Zebrania wybrany zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przeprowadzenia głosowania tajnego zażąda grupa co najmniej 1/3 Delegatów.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku przynajmniej raz w roku.
4. Na wniosek 1/3 Delegatów lub Komisji Rewizyjnej Związku, Zarząd Związku jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w terminie niezwłocznym. W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego Zebrania przez Zarząd Związku w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna Związku.
5. Osoby oddelegowane na stałe do pracy w Zarządzie Związku wchodzą obligatoryjnie bez wyboru w skład Walnego Zebrania Delegatów nowej kadencji.
6. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział Członkowie Związku wybrani na Delegatów w wyborach równych i powszechnych, przeprowadzanych u wszystkich pracodawców, u których działa Związek, według klucza ustalonego przez Zarząd Związku, po akceptacji WZD, zgodnie z §14 ust. 7 Statutu.
7. Do ważności uchwał WZD niezbędna jest obecność co najmniej 50% Delegatów. W przypadku braku kworum, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, organ uprawniony niezwłocznie ponownie zwołuje Walne Zebranie Delegatów, które powinno odbyć się po 30 minutach, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego powiadomienia o takiej ewentualności Delegatów. Walne Zebranie Delegatów zwołane w drugim terminie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Delegatów.
8. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów.
9. Uchwały WZD podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek Zarządu Związku WZD podejmie uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Głosowanie tajne wymagane jest także w sprawach osobowych, w tym w sprawach wyboru członków organów Związku, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 16

1. Poza sprawami wymienionymi w innych paragrafach niniejszego Statutu, do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
a) ustalanie programu działania Związku,
b) uchwalanie Statutu i zmian do Statutu Związku,
c) ustalanie struktury organizacyjnej Związku,
d) uchwalanie przystąpienia lub wystąpienia Związku do/z innych organizacji związkowych,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku,
f) ustalanie składu liczbowego organów Związku, wybieranie oraz odwoływanie członków Zarządu Związku, Przewodniczącego Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej Związku,
g) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zatwierdzanie preliminarza budżetowego.
h) rozpatrywanie odwołań Członków Zarządu od uchwał Zarządu Związku, o których mowa w § 12 ust. 3 Statutu,
i) decydowanie o rozwiązaniu Związku,
j) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej.
2. Oprócz spraw, o których mowa w ust. 1, do kompetencji WZD należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem do kompetencji innych organów Związku.
3. Członkowie władz Związku nie mogą brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia im absolutorium.

§ 17

1. Zarząd Związku reprezentuje Związek i kieruje działalnością Związku, z zastrzeżeniem
§ 19 ust. 1 Statutu.
2. Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku. W jego skład wchodzą:
– Przewodniczący jednostek organizacyjnych Związku wybierani zgodnie z § 14 ust. 7 Statutu, bez konieczności dokonywania ich wyboru przez Walne Zebranie Delegatów, a wyłącznie desygnowani przez Walne Zebranie Delegatów,
– pozostali członkowie Zarządu Związku wybierani przez Walne Zebranie Delegatów, w tym Przewodniczący Związku.
3. Zarząd Związku na podstawie Uchwały może udzielić pełnomocnictwa członkom Zarządu Związku (jednemu lub kilku) lub osobie nie będącej pracownikiem Spółki jak również firmom prawniczym i negocjatorom do występowania w imieniu i reprezentowania Związku i członków Związku wobec Sądów, pracodawcy, władz, administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
4. Oprócz innych spraw wymienionych w Statucie, do zadań Zarządu Związku należy:
a) realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Delegatów,
b) przygotowywanie projektu i realizacja po zatwierdzeniu przez WZD preliminarza budżetowego,
c) zarządzanie majątkiem Związku i prowadzenie jego gospodarki finansowej,
d) powoływanie w zależności od potrzeb komisji i zespołów problemowych,
e) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do sporu zbiorowego, organizowanie i przeprowadzenie strajku i innych akcji protestacyjnych.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.
6. Zarząd jest wybierany spośród Delegatów na WZD.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu, w zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej.

§ 18

1. Przewodniczący Związku jest organem wykonawczym Związku.
2. Poza sprawami wymienionymi w innych postanowieniach Statutu do kompetencji Przewodniczącego Związku należy:
a) organizowanie i kierowanie pracami Zarządu Związku, w tym zwoływanie jego posiedzeń,
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością sekretariatu,
c) prowadzenie dokumentacji Związku.
3. W przypadkach szczególnych, uniemożliwiających pełnienie funkcji Przewodniczącego Związku, do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Związku wybiera z własnego grona osobę, która będzie pełniła jego obowiązki.
4. Wiceprzewodniczący Związku zastępuje Przewodniczącego Związku w razie jego nieobecności, a także w sprawach wyznaczonych przez Przewodniczącego Związku.
5. Przewodniczący Związku jest wybierany spośród Delegatów na WZD.

§ 19

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni Przewodniczący i osoby upoważnione przez Zarząd Związku.
2. Zarząd Związku w drodze uchwały upoważnia osoby ze swojego grona do podpisywania układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, w tym zawieranych z właścicielem pracodawcy jak i ze spółką, w skład której wchodzi pracodawca, a także pakietów społecznych zawieranych z inwestorem (nabywcą pracodawcy) oraz porozumień o współpracy z organizacjami pracodawców, rządem, organizacjami związkowymi, organizacjami społecznymi, jak i z organami administracji publicznej.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna Związku sprawuje kontrolę nad działalnością Przewodniczącego Związku i Zarządu Związku w zakresie:
a) gospodarki finansowej Związku,
b) zarządzania majątkiem Związku,
c) zgodności działań ze statutem i uchwałami WZD.
2. W przypadku, gdy Komisja Rewizyjna Związku stwierdzi, że Przewodniczący Związku lub Zarząd Związku zarządza majątkiem Związku lub prowadzi gospodarkę finansową Związku niezgodnie z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, niezwłocznie zwołuje WZD.
3. Komisja Rewizyjna Związku wnioskuje do WZD o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku odbywają się zależnie od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku bez prawa udziału w głosowaniach.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.
7. Pracami Komisji Rewizyjnej Związku kieruje Przewodniczący, wybrany przez jej członków z własnego grona.

§ 21

1. Uchwały w zakresie uchwalenia Statutu i wprowadzania zmian do Statutu podejmowane są przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Delegatów.
2. Uchwały w zakresie uchwalenia Ordynacji Wyborczej i wprowadzania zmian do Ordynacji Wyborczej podejmowane są przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Delegatów.

ROZDZIAŁ V
AKCJE PROTESTACYJNE

§ 22

Związek posiada uprawnienie do zorganizowania i przeprowadzenia protestu zbiorowego, w tym oflagowania zakładów pracy oraz do zorganizowania i przeprowadzenia innych form protestu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą o związkach zawodowych i ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZE l MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 23

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, gotówka, papiery wartościowe i inne aktywa majątkowe.
2. Majątek Związku powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) dotacji, subwencji i innych form pomocy publicznej,
c) darowizn, zapisów, testamentów,
d) dochodów uzyskiwanych z tego majątku, w tym z prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 24

1. Majątek Związku przeznaczony jest na realizowanie celów Związku, w tym na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej, kulturalno-oświatowej, gospodarczej, organizowanie i prowadzenie akcji protestacyjnych oraz na inną działalność statutową.
2. Podstawą gospodarki finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Związku oraz planowane wydatki i dochody Związku.
3. Budżet ustala się na okres roczny w formie preliminarza budżetowego.
4. Gospodarka finansowa Związku jest jawna dla Członków Związku.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU I LIKWIDACJA JEGO MAJATKU

§ 25

1. Rozwiązanie Związku lub połączenie z innym związkiem zawodowym wymaga uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 3/4 Delegatów. W uchwale o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Delegatów decyduje o przeznaczeniu majątku Związku po jego likwidacji.
2. Rozwiązanie Związku skutkuje likwidacją Związku, w tym likwidacją jego majątku.
3. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna, powołana przez Walne Zebranie Delegatów.
4. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się protokół, który składa się w sądzie.
5. Celem likwidacji jest w szczególności rozliczenie zobowiązań Związku, w tym spłata zadłużeń i wyegzekwowanie wierzytelności.
6. Majątek likwidowanego Związku Komisja Likwidacyjna przeznacza zgodnie z uchwałą, o której mowa w ust. 1.