17 maj

Ordynacja Wyborcza

§ 1
 

KADENCJA WŁADZ ZWIĄZKU TRWA CZTERY LATA

 

§ 2
 
ZASADY OGÓLNE

1. Wszystkie władze Związku pochodzą z wyboru.

2. Wybory Delegatów na WZD, Przewodniczących Związku w Spółkach i członków Zarządów w Spółkach są tajne.

3. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Zarząd z upoważnienia  WZD:

a) Komisja Wyborcza zbiera się w dniu wyborów, co najmniej na 1 godzinę przed otwarciem lokalu wyborczego

b) Komisja sprawdza urnę do głosowania i oplombowuje ją;

c) Komisja przygotowuje odpowiednią ilość kart do głosowania dla danego okręgu wyborczego z podpisem na odwrocie przynajmniej 2 członków Komisji;

d) na okoliczność podpunktu c Komisja sporządza stosowny protokół;

e) Komisja rozpoczyna i kończy wybory w ustalonym terminie;

f) w pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby spoza jej składu;

g) po zakończeniu głosowania Komisja oblicza głosy i sporządza na tę okoliczność protokół.

4. Podział na okręgi i ilości mandatów ustala Zarząd Związku.

5. Na Delegata na WZD, Przewodniczącego w Spółce, członka Zarządu w Spółce oraz do władz Związku może być wybierany każdy z członków Związku, który wyrazi na to zgodę.

6. Kandydatury na Delegatów, Przewodniczących w Spółkach, członków Zarządu w Spółkach oraz do władz Związku może  składać na piśmie każdy z członków Związku nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów.

7. Listy zgłoszonych kandydatów wg kolejności alfabetycznej wywiesza się na 7 dni przed wyborami.

8. W sytuacji, gdy w danym okręgu wyborczym zwiększy się liczba członków Związku  należy  przeprowadzić wybory uzupełniające na Delegatów na WZD – zgodnie z Ordynacją Wyborczą. Zarząd MZZPRC jest uprawniony  do wprowadzenia  skróconych terminów wyborów w zależności od potrzeb.

9. Do wyborów uzupełniających Komisję Wyborczą powołuje Zarząd Związku

10. Wybory odbywają się w dwóch etapach.

W I ETAPIE:

 

Przeprowadza się wybory na:

a. Delegatów na WZD;

b. Przewodniczących związków w Spółkach i członków Zarządów w Spółkach .

1. Na Delegata na WZD może być wybierany każdy członek Związku, który wyrazi na to zgodę;

2. Wyboru dokonuje się poprzez skreślenie na karcie do głosowania osób, na których głosujący nie chce oddać głosu;

3. Za wybranych na Delegatów uznaje się tych, którzy uzyskali największą ilość głosów w swoich okręgach wyborczych;

4. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez 2 lub więcej kandydatów  przeprowadza się drugą turę wyborów;

5. W przypadku zgłoszenia na Delegata minimalnej liczby kandydatów (zgodnie z kluczem wyborczym) uzyskują oni mandat niezależnie od ilości głosów w I turze;

6. O terminie i miejscu wyborów członkowie Związku muszą być poinformowani najpóźniej na 30 dni przed wyznaczoną datą ( przez zebranie, ogłoszenie, komunikaty)

7. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym lokalu w czasie umożliwiającym oddanie głosów przez wszystkich członków Związku minimum przez 24 godziny;

8. Na listach wyborczych musi być umieszczona minimalna liczba kandydatów  wynikająca z klucza wyborczego;

9. Przy wyborach na Delegatów obowiązuje klucz 1: 10 tzn. 1 Delegat na każdą rozpoczynającą się 10 członków.

10. Zasady wyborcze ustala i zatwierdza WZD.

 

WYBORY W SPÓŁKACH:

1. Wybory Przewodniczącego i Zarządu dokonuje się na oddzielnych kartach Wyborczych.

2. Tryb zgłaszania kandydatów i technika wyborów jest taka sama jak na Delegatów na WZD;

3. Przewodniczący w Spółkach otrzymują automatycznie mandat Delegata na WZD i wchodzą w skład Zarządu MZZPRC, po zatwierdzeniu przez WZD.

4. Jeżeli w czasie kadencji ustanie członkowstwo w Związku, nastąpi rezygnacja lub odwołanie członka Zarządu wówczas należy dokonać przesunięć i zmian  wśród członków      Zarządu. Jeżeli nie będzie woli dokonania zmian, wówczas należy przeprowadzić wybory uzupełniające, które na wniosek większości mogą być jawne.

W II ETAPIE NA WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW wybieramy:

 

1. Przewodniczącego Związku;

2. Zarząd Związku;

3. Komisję Rewizyjną;

 

§ 3.

1. Wybory przeprowadza i czuwa nad prawidłowym przebiegiem Zakładowa Komisja Wyborcza.

2. Zakładowa Komisja Wyborcza sprawdza pod względem merytoryczno-prawnym zgłoszonych kandydatów i sporządza imienne listy dla poszczególnych okręgów wg alfabetu.

3. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział 50% + 1 uprawnionych do głosowania w MZZPRC w pierwszym terminie lub faktycznie biorących udział w głosowaniu w drugim terminie do 14 dni (ustalonym przez Komisję Wyborczą).

4. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie na karcie głosowania osób, na które głosujący nie chce oddać głosu.

5. Za wybranych na Delegatów uznaje się tych, którzy uzyskali największą ilość głosów w swoich okręgach.

6. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez 2 lub więcej kandydatów przeprowadza się dodatkowe głosowanie.

7. Za wybranych na Przewodniczącego Spółki i członków Zarządu uznaje się tych, którzy uzyskają 50% + 1 głos lub większość głosów w II turze wyborów.

8. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Spółki uzyskuje on mandat niezależnie od ilości głosów w I turze wyborów.

9. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez 2 lub więcej kandydatów przeprowadza się dodatkowe głosowanie na ogólnych zasadach.

10. Za nieważne uznaje się takie karty:

a) na których nie dokonano żadnych skreśleń, za wyjątkiem kart zawierających

tylu kandydatów ile jest mandatów;

b) skreśloną całkowicie;

c) na których dopisano dodatkowe nazwiska.

11. Po wypełnieniu karty wyborczej każdy głosujący wrzuca ją do opieczętowanej urny.

12. Wyniki wyborów ogłasza Zakładowa Komisja Wyborcza poprzez wywieszenie protokółu końcowego w siedzibie Związku bezpośrednio po zakończeniu wyborów.

13. W terminie do 30 dni po zakończeniu wyborów Delegatów zwołuje się WZD Sprawozdawczo – Wyborcze.

14. Osoby oddelegowane nie muszą być wybierane na Delegatów do WZD (§ 19 pkt.4 Statutu)

15. W zapisach Ordynacji Wyborczej wprowadza się jednolitą nazwę Komisja Wyborcza MZZPRC.

II ETAP

§ 4

1. Wybory do władz Związku są tajne przy nieograniczonej liczbie kandydatów i odbywają się na WZD wg przyjętego porządku obrad. W uzasadnionych  przypadkach dopuszcza się wybory jawne.

2. Wybory przeprowadza powołana przez WZD Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

3. WZD dokonuje kolejno wyborów:

a) Przewodniczącego;

b) Zarządu;

c) Komisji Rewizyjnej;

4. Kandydatów do wyboru wg pkt. 3 zgłasza się oddzielnie.

5. Kandydatów do wyboru wg pkt. 3 może zgłaszać każdy Delegat WZD.

6. Zgłoszony do władz musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

7. Komisja Skrutacyjna dokonuje następujących czynności:

– sporządza listę kandydatów wybieranych wg pkt 3 w porządku alfabetycznym;

– sporządza karty wyborcze do głosowania do poszczególnych organów;

– przeprowadza głosowanie i ogłasza wyniki.

8. Głosowanie odbywa się zgodnie z §3 pkt. 5 Ordynacji Wyborczej.

9. Nie ważne są karty do głosowanie jak w § 3 pkt.11.

10. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna sprawdza:

– listę osób uprawnionych do głosowania z ilością oddanych głosów;

– oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;

– sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i ogłasza wyniki;

– załącza do protokółu całą dokumentację z wyborów.

11. Za wybranych do władz wg pkt. 3 uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą  liczbę głosów, przy zasadzie 50% + 1.

12. W przypadku równej ilości głosów 2 lub większej liczbie kandydatów do władz wg pkt.3 zarządza się drugą turę głosowania. Za wybranego do władz uznaje się tego

kandydata, który uzyskał zwykłą większość głosów.

13. Zarząd ze swego grona wybiera Wiceprzewodniczących (Prezydium) – proponuje ich Przewodniczący Związku.

14. Komisja Rewizyjna:

– jest wybierana w 3 osobowym składzie

– Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie.

15. Odwołanie władz Związku (wg pkt.3) odbywa się na tych samych zasadach, co powołanie.