22 maj

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów.

zmiany_03

28 lutego 2014r odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów MZZPRC w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

Na tym zebraniu Delegaci dokonali wyboru władz związkowych na nową kadencję 2014-2018, oraz przeprowadzili zmiany w Statucie Związku.
Od 2 stycznia 2014r, postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło połączenie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i Koksowni Przyjaźń S.A., poprzez przejęcie przez Koksownię Przyjaźń S.A. Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.
Nastąpiła zmiana firmy spółki z Koksownia Przyjaźń Spółka Akcyjna na JSW KOKS Spółka Akcyjna (JSW KOKS S.A.) oraz siedziba Spółki z miasta Dąbrowa Górnicza na miasto Zabrze.
W związku z powyższym, decyzją Walnego Zebrania Delegatów zmieniono nazwę Związku z MZZPRC w Koksowni Przyjaźń S.A. na Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w JSW KOKS S.A. (MZZPRC w JSW KOKS S.A.)
Nowym Przewodniczącym Związku wybrany został kol. Dariusz Salamon z wydz. PK, a w skład Zarządu wchodzą:
Anna Rzepka – Sekretarz wydz. OZ
Piotr Franek – Wiceprzewodniczący wydz. PK
Dariusz Horbanowicz – Wiceprzewodniczący wydz. PW
Ryszard Kościółek – Wiceprzewodniczący wydz. TR
Zdzisław Krakowiak – Wiceprzewodniczący wydz. PM
Zbigniew Leszczyński – wydz. PK
Jacek Myrta – wydz. PW
Ewa Janus – CLP-B
Zygmunt Michalczewski – SPEDKOKS
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Jadwiga Piwowarczyk wydz. LK
Robert Szczepanik wydz. PW
Krzysztof Maliński wydz. PK

W spotkania głos zabrali zaproszeni goście: Pan Jan Dytko – Dyrektor ds. Społeczno-Pracowniczych oraz członek Zarządu OZZZPRC nasz kolega ze Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie JSW Mariusz Zarzycki.
W trakcie dyskusji z Dyrektorem poruszono tematy z zakresu obowiązywania różnych rozwiązań ujętych w ZUZP czy ZFŚS i stosowanych w do niedawna oddzielnych firmach.
Poruszono również problemy pracowników przejętych z Koksowni Przyjaźń, K.K. Zabrze i WZK „Victoria” przez inne spółki z Grupy JSW.
Przewodniczący ZZPRC w Grupie JSW i jednocześnie przewodniczący Sekcji Koksowniczo-Chemicznej, Mariusz Zarzycki omówił bieżące kierunki działań Zrzeszenia, przypomniał o zbliżającym się Zjeździe Delegatów OZZZPRC, Skardze złożonej przez OZZZPRC do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego przez państwo polskie w związku z wprowadzeniem niekorzystnych zmian w Kodeksie Pracy.

Zarząd MZZPRC w JSW KOKS S.A.