22 maj

Podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy.

Na podstawie ustaleń podjętych 13 maja, we wtorek 14 maja podpisano Porozumienie w sprawie wykupienia specjalnego dodatku miesięcznego z tytułu Karty Hutnika. W związku z osiągniętym porozumieniem Strony uznały trwający spór zbiorowy za zakończony. 
Porozumienie obejmuje:
• Włączenie specjalnego dodatku miesięcznego z tytułu Karty Hutnika (zwanego dalej: „Kartą Hutnika”) do łącznego wynagrodzenia brutto pracownika z dniem 01 lipca 2013 r., zgodnie z założeniem, że wynagrodzenie brutto po włączeniu Karty Hutnika nie będzie niższe niż łączny poziom indywidualnego wynagrodzenia brutto pracownika, obejmujący następujące składniki:
a) stawkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
b) dodatek za pracę w systemie pracy zmianowej lub dodatek za pracę w równoważnym systemie czasu pracy,
c) specjalny dodatek miesięczny z tytułu Karty Hutnika,
d) dodatek za pracę w porze nocnej (przeliczony wg średniej miesięcznej ilości godzin do przepracowania przez pracownika w 2013 r.),
określone na dzień 30 czerwca 2013 r.

 Rekompensata z tytułu włączenia Karty Hutnika w kwocie 300 – 450 zł w zależności od posiadanego stażu pracy w hutnictwie, włączona w całości do stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
• Dodatek za pracę w systemie pracy zmianowej i dodatek za pracę w równoważnym systemie czasu pracy z dniem 01 lipca 2013 r. zostanie zwiększony o 50,00 zł brutto.
• Waloryzacja dodatku zmianowego w 2014 roku zostanie ustalona bez uwzględnienia wzrostu przeciętnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, wynikającego z włączenia równowartości Karty Hutnika.
Ustalono też, że za kwiecień i maj pracownicy otrzymają premię w wysokości 8 proc.