30 maj

Ustalenia kończące spór zbiorowy.

§ 1

1. Strony ustalają, że :
a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2014 zostanie powiększony o kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto na każdego pracownika w stosunku do odpisu podstawowego, po uprzednim podpisaniu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych JSW KOKS S.A. na 2014 rok,

b) dodatek z tytułu Dnia Koksownika w 2014r. wynosi 1.900,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych ) brutto,

c) dodatek wigilijny w 2014r. wynosi 1.900,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych ) brutto.

d) zostanie wypłacona jednorazowa nagroda pieniężna w kwocie 900,00 zł.( dziewięćset złotych) brutto, płatna w dniu 1 lipca 2014 roku, przy czym pracownik musi pozostać w zatrudnieniu w dniu wypłaty jednorazowej nagrody pieniężnej.

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do wypracowania w terminie do dnia 16.05.2014r. ustaleń płacowych na 2014 r. oraz założeń Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy JSW KOKS S.A.

§ 2

JSW KOKS S.A. zobowiązuje się, że w terminie do dnia 16.05.2014r. nie dokona wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 16.03.2005 r.
JSW KOKS nie planuje działań związanych z pogorszeniem warunków pracy i płacy oraz wypowiadaniem umów o pracę z przyczyn zawinionych wyłącznie przez pracodawcę, z wyłączeniem programu dobrowolnych odejść.

§ 3

JSW KOKS S.A. mając na uwadze dobro pracowników oświadcza , że funkcjonowanie takich instytucji jak: Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, Rada Pracowników, Społeczna Inspekcja Pracy będzie możliwe na zasadach nie gorszych, niż obowiązujące w Koksowni Przyjaźń S.A. w dniu połączenia Koksowni Przyjaźń S.A. i Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A

§ 4

W zakresie pozostałych punktów z pisma organizacji związkowych z dnia 17 grudnia 2013 r.,

Strony będą prowadziły dalsze rozmowy.

§ 5

Porozumienie kończy spór zbiorowy wszczęty 30 grudnia 2013 r.